kīwētinohk pimīnāwin pimācihiwēwin ōma mitātaht nistosāp tāto ācimokēwina ē nōkoki tānisi ōma isi pimpanītāniwāk Missinippi Airways isīcikēwin.

Watch The Show

APTN ēkwa mīna APTN Lumi
January 2024 askīwāki

wāpāta tānisi kita isi nākwak

ēkoni kita isi nākoki

kā nōkwak pēyak

tawāw ōta Missinippi Airways

Episode 1

tawāw ōta Missinippi Airways

mēkoskawik ōko kā tipēnītākik ōma ininiwi isīcikēwin. kā mawinēskākēk ōma towīkāni pimīnāwin ōta askihk ē pimācīwēcik ōtē pītosāyihk kīwētinohk māmawiyāwina kā takoki. kīwētinohk kā paminākik ēkwa ē tipēnītākik ōma ita pimīnākana kā towmakāki tānisi ē isi pimpanītācik, ēkwa kita mēkoskawat ē oskātisit ininiwi opimīnāw ēkī kīsītāt pimīnāwi kiskinwamākēwin, mowaci nistam ēwī ōpawot.

kā nōkwak nīso

okāwīmaw nistam - ēkoni opimīnāw

Episode 2

okāwīmaw nistam - ēkoni opimīnāw

pimicisaya ōma Missinippi opimīnāwak kā pimōtayācik otākosiwa mitātht nistosāp kīsikāw ē pimi pimīnācik. ānimanōk ayāwak ōko opimīnāwak ēkwa otākosiwa kā paminācik, wāwīs ōko kā pēyako ōpikiyāwasocik okāwīmāwak. ēkī wīsakisīk awāsis, ōtē Winnipeg ē itāstimīt.

kā nōkwak nisto

piwapiskwe-osicikew pe pimacitaw

Episode 3

piwapiskwe-osicikew pe pimacitaw

ōma kīwētinohk Manitoba Missinippi Airways, minonōk pimīnāwin kā nistamastāniwāk. ē maci kīsikāk ē pimīnāniwāk ēkwa kita townāniwāk ōko asiniwi mēskanawa, mistayī āniman mona piko ōci ōko opimīnāwak māka mīna ōko pimīnākana. ē pīkopaninik ōma pēyak pimīnākan kā āpatāk ē pimōtayācik otākosiwa ōci, Missinippi osīcikēwak pē pimācicikāwak.

kā nōkwak nēwo

ininiw ēkwa kā nistamapit opimīnāw

Episode 4

ininiw ēkwa kā nistamapit opimīnāw

ōma ininiwi tipēnīcikēwin paminikēwin pimīnāwin, ati ācinākon ōma kayātē pisisik nāpēwak kākī tipēnīcikētotākik. kayaās kākī nītāwikīmakāk ōma Missinippi Airways, ati ōpīmakan, ē pēyakōmakāk ōta Manitoba kā pimōtayācik otākosiwa. ēkī pimōtayāt opimōtēwa kākītwam ōtē isi Pukatawaganihk, opimīnāw kakwē kaskītamāsow kita māci pimōtayāt otākosiwa ōta Missinippi isīcikēwin.

kā nōkwak niyānan

māti kēkī ōpawcik ōma kā maci kīsikāk

Episode 5

māti kēkī ōpawcik ōma kā maci kīsikāk

kā pimīnāniwāk ōma kā maci kīsikāk tāpitaw ēkosi isi nakiskikātēw ōtē itēkē askīk, māka ōma kāwī ati pipōhk, pisisik ē nikōwāk, opimīnāwak ēkwa opimōtēwak mona kitimākinākowisiwak piko ēwī isiwēpāk. ēkospihk mākwēnītākon pimpanīcikēwin Missinippi kā townāniwāk opamīcikēwak. ōma kā pīkisēnāpātēk, ēkā ēkī ōpawcik, nīso ōko opimīnāwak piko kita onēnītākik māti kēkī pimōtayācik opimōtēwa ōtē isi Pukatawaganihk.

kā nōkwak nikotwāsik

ati ospākē apiwin

Episode 6

ati ospākē apiwin

ōma ininiwi pimīnāwin paminikēwin, ēwako ōma ōci ōko opimīnāwak kā nakanayēnītākik ōma kā ānimēnītākwāk kīwētinohk kā pimīnāniwāk, mona māka wētan ōma kā mawinēskākik ōko misti pimīnākana kā pē natawēnimīcik kita ati pimpanītācik, pēyak awa opimīnāw ēwī omasinahikanit kita pimōtayāt otākosiwa, ēwka nīso ōko kā sipwēcisayākik pimīnākana ōtē Winnipeg, ē nanēkanimīcik kita pimīnācik.

kā nōkwak tēpakohp

tānisi ē isi kaskītamāsocik opimīnāwak owatātākoniwāwa

Episode 7

tānisi ē isi kaskītamāsocik opimīnāwak owatātākoniwāwa

ōma Manitoba Missinippi Airways, ē ati oskānīcik opimīnāwak tāto askiy ati āniman, ē apisāsik ōma paminikēwin kā pimīnāmakāk, māmawi atoskātamok kita kiskinwāmācik ōko kita isi pimīnācik. ōma kā ātānikawīyan ōta ōci sipwēcisayikēwinihk ōta isi pimīnāwinihk, pēyak awa opimīnāw ēkī ati wīsakisīk ōtē kākī ati ispīnāt Grace Lake, ēkwa awa kotak ēkī kocīt kita omasinahikanit kita nīkāniskāk ōma Navajo pimīnāwin, ē itāstimīcik opimōtēwak ōtē isi Pukatawāganihk.

kā nōkwak ayinānēw

pipon kā takōmakāk

Episode 8

pipon kā takōmakāk

ōtē kīwētinohk, kā papamīnāniwāk ōma kā maci kīsikāk ēkwa ēkā kēkon kā nōkwāk, ēkosi isi pimātisiwināniwan. ōma nistam kā misi mispok ōtē Grace Lake kā townāniwak, Missinippi Airways, misiwē isi mawinēskākwak kita pimīnācik, ē micimōcik opimōtēwak, ēkwa isicisayikēwina ē micimostēki ēkā ēkī opawnāniwāk, ēkī misi mispok, pē isicisawāwak ōko otākosiwa kā pimōtayācik kita pē wīcīwēcik.

kā nōkwak kēkāc mitātaht

kā kapēyi pāskītēnikātēw ita kā townāniwāk

Episode 9

kā kapēyi pāskītēnikātēw ita kā townāniwāk

ōma kīwētinohk Manitoba Missinippi Airways, Grace Lake kā townāniwāk tāpitaw piko kita pamīcikātēk, kita pimōtayīcik ōko opimōtēwak ēkwa otākosiwak. ōma kā sasci kisināpanik ōta itēkē Canada, pimīnākana. ēkwa āpacīcikana ati pīkopaniwa, mistayī kita mispok ē pē tātocikātēk, ēkwa ēkā ē pimpanit awa kā wēpayākonēkēpanit, Missinippi opamīcikēwak mawinēskākwak māti kē tōtākik.

kā nōkwak mitātaht

mīskwacipaniwa itāsināstēki

Episode 10

mīskwacipaniwa itāsināstēki

ēwako ōma pēyak ōta Canada ininiwi tipēnīcikēwin pimīnākēwin, onīkānīwak ōtē ōci Mathias Colomb Cree Nation nākatawēnītamok ōma Missinippi pimpanīcikēwin. māka wīnawaw pakamiskākok ōko kā nīkānapicik ōma awasimē kā ati tināwcik ē pimpanītācik ōma otākosiwa kā pimōtayācik, Missinippi Airways ati mōskinēstēniw ōma omasinahikēwikamikowāw ē pimi atoskātākik kita onastācik kotakīya pimīnākana.

kā nōkwak mitātaht pēyakosāp

pimātisiwin ōtē kīwētinohk

Episode 11

pimātisiwin ōtē kīwētinohk

mīcēt oskāyi opimīnāwak kīwētinohk isi sipwētēwak Missinippi Airways isi, kita ati kaskītamāsocik misti pimīnākana kita ati pimpanītācik, māka mīna ātiht ōko kā nītā pimīnācik, kītwam kita kīwē picicik. ē sasci kisināpanik, micimosin awa pīwāpisko otāpān Pukatawaganihk kā ispanit, pimōtēwin ati pimācītāw Missinippi ōta māmawiyāwinihk. otākosiwa kā pimōtayācik nistam ē wīci pimīnāmitocik, ēkwa mitātaht nistosāp kīsikāw inikohk kita atoskēcik, ēkotē ē ispīnācik oskāyī ōma kā townāniwāk ōtē Winnipeg.

kā nōkwak mitātaht nīsosāp

otākosiwa kā pimōtayāt onīkāniw nītāwikiw

Episode 12

otākosiwa kā pimōtayāt onīkāniw nītāwikiw

ōtē kīwētinohk Manitoba Missinippi Airways, otākosiwa kā pimōtayācik mona piko pimpanītāwak pimīnākan. ōma kā wīsakisininit, āpō kā ākosinit kā wīci pimīnāmācik, kwayātapiw kotak opimīnāw kita mīskwacīstamākēt. ē oskātisit awa pēyak opimīnāw, ē ati kaskītamāsot otākosiwa kā pimōtayāt kita nīkānakisot opimīnāw ōta Missinippi.

kā nōkwak mitātaht nistosāp

sipwēpaniwin ēkwa takopaniwin

Episode 13

sipwēpaniwin ēkwa takopaniwin

ōma kā apisāsik pimīnāwin ōtē kīwētinohk, ē māmīskwacipanik ōma isīcikēwin mistayī āniman, māka mīcēt nawac mistipaniwa. ēwī sipwētēt awa pēyak kākī pamināk ōma isīcikēwin, kotak awa ati minopanīko. kotak ōtē otōtēw Brazil opimīnāw, kita papāsi kiskinwāmāt ōma kīwētinohk pimīnāwin isīcikēwin tānisi ē isi pimpanītāniwāk.

kita ati isinākok

osīcikēwak

RealWorld Films ōma ōtē Vancouver kā osītācik ācimowin masinahikanisa ēkota kā takwak Vancouver, Canada. ēkonik kā nīkāniskākik ōko kanawāpācikana cikāstēpisona kā osītācik Carmen Henríquez ēkwa Denis Paquette, RealWorld osītāwak ōko ācimowina piko ita kita kī nōkwāki kanawāpācikātēki.

realworldmedia.tv
ReelWorld Media
kīwkawinān ōta
Instagram Facebook
osīcikēw, kākī masinayāk ēkwa okiskinwāwahikēw
Denis Paquette ēkwa Carmen Henriquez
ocikāstēpicikēw
Denis Paquette
itītākoninik
Carmen Henriquez
kā nīkāniskāk masinahikēwin
Carmen Henriquez
Omasinahikēw
Carmen Henriquez
Diego De La Torre
omasinahikēwa kā wīciyāt
Kenny Welsh
osicikēw kā minopanītāt
Kim Kaufmann
cikāstēpicikēw
Diego De La Torre
cikāstēpisona kā pamināk
Carmen Henriquez
kitōcikēwin kā pamināk
Doug Johnson
kā itītākwak opaminikēw
Parlante Sound Inc.
kwayask kā itastāt ititākomōcikēwin
Humberto Corte
kwayask otitasinayikēw
Elan Gabriel
kā masinayāk kita itītākoninik
Alex Lara
kwayask kita itawasināstēk
Denman Digital
kita itasināstēk onascikēw
Dave Roman - The Colour Closet
masinahikana kā kanawēnītāk
Kim Kaufmann
osīcikēw omasinahikēsīs
Irene Sternitzke, CGA
onasowēwininiw
Chandler Fogden Aldous
sōniyāw nīsōkamākēwin
Front Row Insurance
kā pimi masinahikēpaninik kā onastāt
Rev.Com
kwayask cikāstēpicikan opaminikēw
Caption Easy
otācimow
Ross Huguet
nāynowēwin otitwēstamākēwak
Lorraine George
Nolan Mackay
Frank Digital
kākinaw ōko ē nanāskomīcik kākī wīcīwēcik
The Staff and Management of Missinippi Airways
Mathias Colomb Cree Nation
Fast Air Jet Centre
Medical Transportation Coordination Centre (MTCC)
Town of The Pas, Manitoba