kīwētinohk pimīnāwin pimācīhiwēwin

nētawaskēk ōta Missinippi Airways

nakayāskamotawik ōko ininiwak kita ati mēkoskawacik, kita itōtēwan, ēkwa wāpātaman ōta kīwētinohk pimīnāwin pimācihiwēwin ē tōcikātēk.

pimācīwēwin

Missinippi Airways mistayī pimpaniw tāto kīsikāw kita pimōtayāt pītosāyik kā ayānit ininiwa.

ēkī nītāwikīmakāk

wāpāta tānisi kākī isi wīcīsocik ōko iskonikanihk kita tipēnītākik ōma pimīnākēwin.

pimīnākēwina

kwayask wāpāta ōma ē isi nākwak pimīnākan, ēkwa mēkoskawik ōko kā paminākik kita pimīnākaniki.

matātākona ē kaskītamāsocik

mēkoskawik ōko ātiht opimīnākwak misiwē kā isi mawinēskākocik ē pimīnācik kita wīciyācik kotak awīyaka.

kā pāsitiskaman nakāskākēwin

mēkoskawik ininiwi iskwēwak opimīnāwak ē nakacītācik ē pimīnācik.

ininiwa ē wīciyācik

pēyak piko tōcikēwin ē ati pōni kīsikāk, kita wīcītācik ōma māmawiyāwinihk kā atoskāwacik.

Northern Air Rescue is produced by RealWorld Films with the participation of the Canada Media Fund and in association with APTN.

pimācīwēwin

nawac mīcētinwa pikiskatan māmawikēwina ōta Canada ispīci pākān itē. ēkoni māka mīcēt ōko iskonikana ē ati osāmētināniwāk ēkwa ē ānimāk kita isi pimōtēwonāniwāk. Missinippi Airway māka ōma ininiwi tipēnīcikēwin kākī onascikātēk isīcikēwin kā wīcīkēmakāk. tāto kīsikāw mistayī pimīnāwak ōko ōci kīwētinohk ininiwa kā ayānit ē pimōtayācik ōma kā pimōtēwnit.

ēkosi ōma ē itatoskēcik pimīnāwin kā isi paminikēcik. ē pimōtayācik ininiwa ōma kāwī n’tē māmawapinit, pākān ē isi sipwētēnit, ēwī kīwkēnit. ēkwa mīna ē pimōtatācik nācisayikēwina, piko towīkāni kēkona ē pimōtatācik ēkota ōma kīwētinohk ōko kā ayācik māmawiyāwinihk.

māka ōma kā pimōtayācik otākosiwa, ē pimāciyācik ininiwa ōtē kā wīkinit kīwētinohk, mīcēt anis ōko mona takwanwa ākosīkamikwa ōtē māmawiyāwinihk, ātiht mona ayāwēwak maskīkīwininiwa ēkwa mīna maskīkīwiskwēwa. kīspin ki māni ayān ē ākosiyan, ēkotē piko kita itōtēyan Thompson ākosīwikamikohk, ēkā cī ōtē Winnipeg, ēkotē kā nītā natawīnāniwāk.


anōc Missinippi Airways mīcēt tōtamwak ē pimōtayācik otākosiwa ōta Manitoba, mistitipāskān nawac ōma mistayī pimōtayēwak otākosiwa ē sipwēyāstimācik, ispīci pākān mistitipāskāna ōta ōma Canada.


mona māka ina wētan.

kā pimpanītāniwāk pimīnākēwin ōtē kīwētinohk misiwē kēkona kitisi mawinēskākon. pītosāyik pimīnāwin cimāsinwa ita kā townāniwāk, mona kēkon kiskinawācīcikēwin kita ati wītamākoyan tānta kita ati isi townāniwāk, ē maci kīsikāk, ēkwa ē kōniwāki mēskanawa ita kā townāniwāk. opimīnāw mitoni pēyakwēnimow kita at tōtāk. ōma kā isi wēpāk kita ōpawmakāki pimīnākana, ēkwa kita pamītāniwāki kwayask ōko ita kā townāniwāk mīna ānimanwa, kita miskācik opimīnāwak, ēkwa ōko kā osītācik pimīnākana ōma kā pīkopaniki ōma ēkosi kā isi kīsikāk, mistayī mīna ēwako ki mawinēskākon.

māka ōko ēkosi kā itatoskēcik ē tēpakēnimocik ēkosi kēkon kita isi pimpanītācik ati kwayasko paniw kita ati ospīmakāk ōma isīcikēwin.

ānimōtamwak ōko ēkosi kā isi paminākik ōko mawinēskākēwina ēkwa tipahikēpawina kā pimpanītocik ōma pimīnāwin ōtē kīwētinohk.
Airplane icon

wāpāta ōko itē kā ōci pimpanītācik.

Missinippi Airways ōma kā pimīnāmakāk ōta Manitoba, māka mīna ōtē itēkē kīwētinohk Saskatchewan, Ontario, ēkwa ōtē Nunavit. ēkotē ōma kā ōci pimpanītāniwāki opāskwēyāk ēkwa Winnipeg ēkwa mīna ayāwak masinahikēwikamikwa kā pimōtayācik otākosiwa ē townāniwak ōtē Thompson, kinosēwi sīpihk ēkwa Pukatawaganihk.

General Map
Airplane icon

Pukatawagan

pukatawagan ōma Mathias Colomb Cree Nation iskonikan kā ayācik. kī mācītāwak ōma Missinippi Airways kita pamīstamāsocik ōma ōta māmawiyāwin, ēkotē ōma kita ispanik opāskwēyāk tāto kīsikāw. pamīstamāsowin māka ōma wīcīkēmakan ōko ininiwak piko ispihk kita pimōtēwcik, kita natawi otinikēcik, māmawapicik, misiwē kēkon itītamowina kita isi wīcīkocik ōta otiskonīkanīniwāk.

Airplane icon

Opaskweyak

opāskwēyāk ōma kā takwak Grace Lake kā townāniwāk, ēkwa Missinippi Airways ēkota kā ōci ocīstākik ōma kā atoskātākik. towin ōma kākī māci pamināk Missinippi ēkospihk ōma 2019 kā askīwāk, ēkota takon kā townāniwāki mēskanawa ēkwa opimōtēwak kita pēwcik. ēkota mīna kā takwāk kā isi kiskinwamācik opimīnāwak ēkwa mīna kā astēki pimīnākana ē kanāwāpacikātēki, ē osītāniwāki ōma kā pīko paniki, ēkwa mīna ōko kākinaw Piper Navajo pimīnākana kā isinīkātēki.

Airplane icon

Thompson

Thompson ōma ati ōpikīmakan ōtēnaw ati osāmētināniwan ōta kīwētinohk Manitoba. ēkota ōma kā astēk pimīnākēwikamik ita kā astācik pimīnākana, ēkwa ēkota kā ocīstākik ōko Missinippi opimīnāwak kā pimōtayācik otākosiwa, ōta ē pē itōtayācik Thompson ākosīkamikohk ēkā cī Winnipeg ē itōtayācik.

Airplane icon

Kinosewi sipihk

ōma ītāwin, kīwētinohk itēkē Lake Winnipeg, kā astēk kinosēwi sīpihk iskonikan. ēkota takwan towmakākēwin, mona nāspic misāw, asiniy mēskanaw kā tasi townāniwāk, ēkota mīna kā ōci sipwētayācik otākosiwa Missinippi Air opimīnāwak ē ōci nākaciyācik otākosiwa ēkwa mīna ē natawi pakitinākik āpacīcikana.

Airplane icon

Winnipeg

Winnipeg ōma kīci ōtēnāk, ēkotē kā itōtēwcik ōko opimōtēwak. ēkotē mīna kā itōtayīcik otākosiwak ōma kā sipwētayīcik ēkotē anis piko ākosīkamikwa kā ayācik kwayask kita natawiyīcik, ēkwa mīna kita wāpamīcik. Missinippi Airways ōma ati nākastamākēpaniw paminikēwin ōta Winnipeg, ēkī onascikātēk ita kita astāsocik ōko pimīnākana, ēkwa masinahikēwikamikos, sāwanohk itēkē ōma kā tasi townāniwāk ōta kīci ōtēnāk.

Airplane icon

wāpāta ōko itē kā ōci pimpanītācik.

Missinippi Airways ōma kā pimīnāmakāk ōta Manitoba, māka mīna ōtē itēkē kīwētinohk Saskatchewan, Ontario, ēkwa ōtē Nunavit. ēkotē ōma kā ōci pimpanītāniwāki opāskwēyāk ēkwa Winnipeg ēkwa mīna ayāwak masinahikēwikamikwa kā pimōtayācik otākosiwa ē townāniwak ōtē Thompson, kinosēwi sīpihk ēkwa Pukatawaganihk.

General Map

Pukatawagan

pukatawagan ōma Mathias Colomb Cree Nation iskonikan kā ayācik. kī mācītāwak ōma Missinippi Airways kita pamīstamāsocik ōma ōta māmawiyāwin, ēkotē ōma kita ispanik opāskwēyāk tāto kīsikāw. pamīstamāsowin māka ōma wīcīkēmakan ōko ininiwak piko ispihk kita pimōtēwcik, kita natawi otinikēcik, māmawapicik, misiwē kēkon itītamowina kita isi wīcīkocik ōta otiskonīkanīniwāk.

Pukatawagan Map

Opaskweyak

opāskwēyāk ōma kā takwak Grace Lake kā townāniwāk, ēkwa Missinippi Airways ēkota kā ōci ocīstākik ōma kā atoskātākik. towin ōma kākī māci pamināk Missinippi ēkospihk ōma 2019 kā askīwāk, ēkota takon kā townāniwāki mēskanawa ēkwa opimōtēwak kita pēwcik. ēkota mīna kā takwāk kā isi kiskinwamācik opimīnāwak ēkwa mīna kā astēki pimīnākana ē kanāwāpacikātēki, ē osītāniwāki ōma kā pīko paniki, ēkwa mīna ōko kākinaw Piper Navajo pimīnākana kā isinīkātēki.

The Pas Map

Thompson

Thompson ōma ati ōpikīmakan ōtēnaw ati osāmētināniwan ōta kīwētinohk Manitoba. ēkota ōma kā astēk pimīnākēwikamik ita kā astācik pimīnākana, ēkwa ēkota kā ocīstākik ōko Missinippi opimīnāwak kā pimōtayācik otākosiwa, ōta ē pē itōtayācik Thompson ākosīkamikohk ēkā cī Winnipeg ē itōtayācik.

Thompson Map

Kinosewi sipihk

ōma ītāwin, kīwētinohk itēkē Lake Winnipeg, kā astēk kinosēwi sīpihk iskonikan. ēkota takwan towmakākēwin, mona nāspic misāw, asiniy mēskanaw kā tasi townāniwāk, ēkota mīna kā ōci sipwētayācik otākosiwa Missinippi Air opimīnāwak ē ōci nākaciyācik otākosiwa ēkwa mīna ē natawi pakitinākik āpacīcikana.

Norway House Map

Winnipeg

Winnipeg ōma kīci ōtēnāk, ēkotē kā itōtēwcik ōko opimōtēwak. ēkotē mīna kā itōtayīcik otākosiwak ōma kā sipwētayīcik ēkotē anis piko ākosīkamikwa kā ayācik kwayask kita natawiyīcik, ēkwa mīna kita wāpamīcik. Missinippi Airways ōma ati nākastamākēpaniw paminikēwin ōta Winnipeg, ēkī onascikātēk ita kita astāsocik ōko pimīnākana, ēkwa masinahikēwikamikos, sāwanohk itēkē ōma kā tasi townāniwāk ōta kīci ōtēnāk.

Winnipeg Map

ēkī nītāwikīmakāk

ēkī nītāwikīmakāk

tāki kēkisēpāyāw ōta Pukatawagan ātiht ininiwak pēwak kita takopaninit ōko pīwāpiskotāpāna

pēyēwak ōko onīkīkomāwak kita takopaninit otānisiwāwa, ēkwa wīsta otāpānāskwa kā osiyāt pētāw pīwāpisko āpacīcikana. ātiht pēwak kita pōsicik ēwī sipwēpancik, ēwī natawi atoskēcik sāwanohk, ēwī natawi kanawāpicik kā sōskonātawīnāniwāk, ēkā cī maskīkīwininiwa ē natawāpamācik.

mona nāspic minwēnītamok, ōma kā isi wēpāk, mona minwāsin ōma piponi mēskanaw, ēwako piko awa pīwāpiskotāpān kita ōci pimōtēwonāniwāk ōta pītosāyik kīwētinohk ītāwin.

ēwako awa kā pamināk mona kwayask pē itācimow.

“mona kita takopaniw awa kā pēhit”

mona minopaniw kā kīsowāpiskisot ōci.

kākinaw kisiwāsiwak, ponta ayamiwak, pikwēnītamowin ayāwak.

tānisi kēkī isi pimpanītāyān isīcikēwin?
ōmisi kī ispanik ē makosēkīsikāk?
ni nanāskomon kita tēpipaniyān kā cīstawsoyān ni maskīkīm.
nāntaw ispihk kita mamāninikēpaniw.

ēkota kākī ōci itēnītākwak kita ayāmakāk pimīnāwin ōta kīwētinohk, ēkota ōta pītosāyik kīwētinohk māmawiyāwinihk.

ēkospihk ōma 1980 kā askīwāk, okimākān Pascal Bighetty, Ralph Caribou ēkwa kotakak onasowēwininiwak ōta ōci iskonikanihk Mathias Colomb First Nation, Pukatawagan kī sikatēnītamwak. otītāwiniwāw ōma 800KM kā astēk kīwētinohk itēkē Winnipeg, mona ōci ocīstamāsowak kita wīcīsocik kēkon ē isi natawēnītākik. ēkospihk piko ōma mēskanaw kākī nōtēpanik ōma kā akwatīk sīpi, mona ōci tēpakēnitākosi awa pīwāpiskotāpānāsk tāpitaw kita takopanit, wāwīs ōma mistayī kā kisināk.

otininīwimāwa kī natawēnītaminiwa kēkon, ēkoni māka okimākan Pascal Bighetty, Ralph Caribou ēkwa kotakak onasowēwininiwak kī onascikēwak.

okimākaniwiskwēw Lorna Bighetty ēkwa Ralph Caribou ānimōtamwak kākī mācīmakāk ōma Missinippi Airways.

nīna pēyak kākī onastāyān ōma Missinippi Air. ēkospihk māna ōma kāwī natawi onasowēyāk opāskwēyāk, Winnipeg, ēkwa mōnayi sōniyāwānihk, ēkī masinahikētāyāk piko pimīnākan. ēkosi māka kākī nītā itwēt okimākān Pascal Bighetty, “ōma kā atāwēyāk masinahikanis kita sipwēpaniyāk, ki mēkinānaw ki sōniyāminaw, mona nāntaw ēkotē kīnānaw kwēskitē kita kī apiyāk

kī mācītāwak ōma pimīnākēwin.

Pukatawagan kī ayāwak ita kā towmakāk pimīnākan, āskaw piko ēkī āpatāk, mistayī kī ākwakītēw kita towmakāk pimīnākan, kīspin kī tipēnītākik pimīnākana, wīnawāw otā itēnītamwak piko ispīhk kitā sipwēyāstimācik ininiwa ēkwa kēkona kā sipwēcisayikātēki.

1987 kā askīwāk kākī mācī tācik ōma pimīnāwin ēkī tipēnītākik. Beaver Air Services nistam kākī āpatāk, nipihk kā towmakāk ōma towīkān pimīnākan, kī minwēnītamwak ininiwak awasimē kī ati natawēnicikātēw mistayī ēkī ati pimōtēwonāniwāk tāto kīsikāw ōtē isi opāskwēyāk ēkwa Winnipeg ē ispanāniwāk.

ēkoni awasimē kī ati māmitonēnītamwak ōko onasowēwininiwak kita ati nākastācik ōma isīcikēwin. kī kiskēnītamwak ē natawēnīcikātēk ōma ōtē misiwē kīwētinohk pimīnāwin, ēkoni 1989 kā askīwāk kī ayāwak pimīnākanis ēkotē ēkī ōci ōpawmakāk Grace Lake kisikwāk opāskwēyāk. kī takwan ita kā townāniwāk ōta Pukatawagan, āskaw piko ēkī āpatāk, kī ākwakītēw mīna kita pimōtēwonāniwāk, kīspin kī tipēnītākik pimīnākana, wīnawāw kēkon ōtā ocīstamāsowak.

Missinippi Airways kī nītāwikīmakan.

nīsitanaw ayinānēw askīy ēkī māwipanik

ēkota ōma kākī ōci mācīmakak kākī itēnītākik ōma kita isi kaskītamāsocik, kī ati ocīstamāsowak ōma kā pimōtayīcik otākosiwak kita pimpanītācik, awasimē niyānomitanaw iskonikana wīcīkēpaniw ōtē ōko māmawiyāwina kā takoki kīwētinohk.

kēyāpic māka āniman kita wāwanawīpaniyan Pukatawaganihk ōci, āskaw piko kā minwāsik ōma piponi mēskanaw, ēkwa mīna awa pīkwāpiskotāpānāsk āskaw piko kā takopanit, māka ōma tāto kīsikāw kā sipwēpanik pimīnākan opāskwēyāk isi mistayī wīcīkwak ininiwak kita mamisītōtākik ōma nāntaw kā isi mamāninikēpanik.

Missinippi Airways otatoskēwak paminamwak ōma kā mīcētopancik ininiwak ōta Pukatawagan ē micimōcik ōma kā wanātākēpanit awa pīwāpiskotāpānāsk otāpān.

pimīnākēwina

pimīnākēwina

Missinippi Air kī ōci mācītāwak pēyak piko ēkī ayācik pimīnākan ēkospihk ōma 1989 kā askīwāk. anōc māka ēkwa mīcēt ayāwak pimīnākana, misiwē itē ē ispīmakāki ōta Manitoba.

Beechcraft King Air 200

ēwako ōma pēyak pimīnākan, The Beech King Air 200 isinīkātēw, nīso itamonwa iskotēwitāpānāsk askīkosak ē kīnikonipaniki, ēkwa mīna mona nāspic sōkowēpaniw, ēkoni ōko kā masinahikātēki ē ispīcāk ōma pimīnākan ēkwa mīna ē minwapināniwak.

Dimensions

Height
15 ft 0 in
Length
43 ft 9 in
Wing span
54 ft 6 in

Interior space

Cabin
303 cu ft
External baggage
63 cu ft

Occupancy

Crew
2
Passengers
6

Operating weights

Fuel Capacity
3645 lbs Lb
Max Payload
1850 Lb

Range

Normal Range
1075 nm
Max Range
1490 nm
Service Ceiling
35000 ft

Distances

Balanced Field Length
5300 ft
Landing Distance
4333 ft

Performance

Rate of Climb
2450 fpm
Max Speed
289 kts / 536 kmph
Normal Cruise
272 kts / 504 kmph

Power Plant

Twin-Engine, Pratt & Whitney Canada PT6A-41

ōma Missinippi Airways kā mino nākatawēnīcikātēk kā pimīnāniwāk nistam kā kanawāpācikātēk.

ē pimōtayīcik otākosiwak, opimōtēwak, ēkwa pimōtatāwina, ē pimpaniki ē maci wēpāk ēkwa ē towmakāki asinīwi mēskanāk mistayī mākoyikok opimīnāwak ēkwa mīna opimīnākaniwāwa.

mistayī atoskēwin ē wāpācikātēki ē osītāniwāki ōko pimīnākana kita mino pimīnāmakāki. ēwako māka awa kā kanawāpamikot ōma atoskēwin James Munroe, ēwako kā nīkānakisot ōta osīcikēwin ōci kēkon Missinippi Airways.

misiwē kēkon kita isi atoskātak, kita pimpaniki ōko pimīnākana ēkwa mīna kita isi pimicisayāk ōma masinahikan tānisi kā isi natawēnīcikātēk kita isi pimpaniki ōko pimīnākana.

James Munroe ānimōtam tānisi ōma ēsi isi mawinēskākot kwayask kita isi pimpanītwat ōma Missinippi Airways kā pamināk.

ēkoni ōko kākī pimi atoskātākik ēkoni awasimē nīso askiy kwayask kita itascikātēki ōko pimīnākana kita ātastāniwāki kēkona kwayask kita pimpaniki ōko pimīnākana.

mona ōci wētakītēwa, $350,000 pēyak kī itakītēw pimīnākan kita ātastāniwāki ōko kēkona, asa māka ati tipahikēpaniw.

kā nīkāniskāk awa paminikēwin Rick Brenton itwēw, kayātē ōko pimīnākana mona nāspic ōci āpatanwa, wāwīpac ēkī pīkopaniki, anōc māka kā askīwāk, kākī oskastāniwāki kēkona, nāntaw ētokwē piko nisto kīsikāw astēw pimīnākan inikohk kita kīsītāniwāk ōma kā pīkopanik.

ē wāpātinōskātēk pisisik ē pimīnāmakāki, ē mino pimōtēwcik opimōtēwak, awasimē kita ati tipahikēpaniw ōtē ati nīkān nāntaw nisto, nēwo askiy.

matātākona ē kaskītamāsocik

matātākona ē kaskītamāsocik

ōta Missinippi Airways mino wītatoskēmitowak ōko opimīnāwak. ē pimīnāniwāk ōtē kīwētinohk āskaw āniman, ē maci kīsikāk, pikwacāyīk ē townāniwāk, ēkā ē kiskinawācīcikātēk ita kita townāniwāk, kākinaw piko ōko kā pimpanītātocik ōma pimīnākan kita kiskēnītākik ōma otatoskēwiniwāw.

māwasakontowin, kiskinwamākēwin ēkwa kita miciminīcik opimīnāwak āniman miwiswē ōko pimīnākanīk kā ayācik, māka ōma kā apisāsik kīwētinohk paminikēwin Missinippi Airways mistayī awasimē atoskātamok kita miskawācik opimīnāwa kita kanawēnimācik kita atoskākocik.

kā isiwēpāk ōta opāskwēyāk, mona ēkosi ōtē ininiwak ōci Brithish Columbia, āpō Ontario kitā isi nakanāyēnītamwak, mistayī ānimam ōtē kita pē itōtēwcik itēkē ininiwak.

ēwako māka ōma kā minopanīkocik ōko ē ati ospānācik opimīnāwa kita ati kaskītamāsonit. ēkota ātiht ōci mācītāwak kā sipwē ayamicik ē ati kiskinwāmācik opimīnāw kita ati itāpatisicik. aniki kā nītā pimīnācik, nistam akisowak ēkoni ati nīkān akisowak opimīnāwak isi. misiwē isi wīcīcikēmakan ōma isīcikēwin kita wīciyācik ōko kita ati omasinahikaninit, mistayī māka ina tāpwē atoskēwin, māka ati minōtin kākinaw kēkon ēkota ē ōci mācītāniwāk ōma pimīnāwin ōci.

opimīnāwak sipwētēwak nīso askiy ē atoskēcik nawac ōko misti pimīnākana ē natawi pimpanītācik, ātiht māka ina mīna kisācīwak, ēkwa ātiht pē asēkīwēwak.

mēkoskawik ōko nisto opimīnāwak kā ati minwapicik ōta Missinippi Airways.

misiwē itē otōtēwak opimīnāwak ōta ē pē itōtēcik Missinippi Airways

ōta māka ina kēciwāk ōci kakwē masinahikēyāwak ēkwa mīna ininiwi opimīnāwak, māka misiwē itē natawēnītākosiwak ōta Canada, wāwīs misiwē itē ōci ōta askihk.

opimīnāwak pē takosinwak, ati nakacīwak, mistayī pimīnāwak ēkwa mīcētwā ati sipwētēwak misti pimīnākana ē natawi pimpanītācik, tāpitaw mīskwacipaniw ōta kēkon, ēkwako kā mino wāpātaman, pāpākān towa ininiwak ē pē itōtēcik ōta āpō mēkoc ōma, nāntaw mitātaht ayāwak ōta pākān itē akāmaskihk ēkī otōtēcik, masinahikana ē ayācik kita atoskēcik, ōma kā onastāyan kita atoskēyīcik, ni kanawāpātēn tāntē ōma kā ōcīcik, ēkwa kēkon wēci onēnītākik ōtē kita pē itōtēcik ē kisinānik ōta Manitoba.

ēwako awa pēyak Bruno de Marchi, oskātisiw opimīnāw ōta Canada kākī takosīk, kīwētinohk kākī pē itōtēt ōtē ēkī otōtēt Brazil, ē nistamapit opimīnāw ē itakisot ōta Missinippi Airways.

kā nistamapit opimīnāw Bruno de Marchi ānimōtam ōta kākī pē itōtēt ē kisinānik kīwētinohk Manitoba ōtē kākī otōtēt ē kisāstēnik ēkwa ē wāsēskoninik, Brazil.

mīcēt ōko opimīnāwak āpacitāwak ōma kā isi nakacītācik ōta Missinippi Airways ēkota ē ōci kaskītamāsocik ōko kita ati pimpanītācik misti pimīnākana, ātiht māka mīna kīwētinohk ē nōtē atoskēcik ēkwa kita wīkicik ōta.


opimīnāw awa Tim Sweeny ēkosi kita kī pē isi kīwēt, pimicikamāk anis kākī ōpikit, iskonikan ōma mona wānaw ōci opāskwēyāk. niyānan askiy kī pimpanītāw ōko kā āstawēkēpaniki pimīnākana, ēkwa mīna misti pimīnākana, ēkota kākī onēnītāk nawac kīwētinohk kita pē ayāt.

kā nīkān akisot opimīnāw Tim Sweeny ānimōtam kākī pē asēkīwēt ōta isi kīwētinohk Manitoba.

kīwētinohk kā wīkiyan mistayī pimi opīkēmakan kēkon, misiwē itē nikī itōtēwon kākī papāmi pimīnāyān, māka ē pē kīwēyan, ēkota ōma mwāwaci niminwēnītēn ē ayāyān, ēkota kāwī ōci nakataskēyān, niminwēnītamowin ōma ōta kā ayāyān.

kā pāsitiskaman nakāskākēwin

kā pāsitiskaman nakāskākēwin

mona nāspic iskwēwak opimīnāwak ītāwak ōma pimīnāwinihk, nawac pisisik nāpēwak. māka Missinippi Airways nāntaw kī isīcikātamok, mona piko ātiht ōko opimīnāwak iskwēwak māka ininiwiskwēwak!

ēkota kākī ōci mācīmakāk ispihk kā nīkān akisot opimīnāw Robyn Shlachetka kā mēkoskawāt ōko kā nistamapinit opimīnāwa Raven Beardy.

ēsi nīsicik ōko mistayī pimīnāwak, ēkwa ēkosi ēkī isi akāwātamāsocik, mona wīkāc ōci mēskoskawēwak kotakiya ininiwiskwēwi opimīnāwa. ēkoni ēkwa kākī ōci nākatawēnītākik, wīnawāw mowaci nistam ininiwiskwēwak opimīnāwak kita pimōtayācik otākosiwa.

Robin okāwīma ēkī ācimonit ē wīci pimīnāmitocik ōko nīso iskwēwak, ēki cikāstēsimāt ōta social media kā icikātēk, misiwē itē kī wāpācikātēniw.

mēkoskawik ōko nīso ininiwiskwēwak opimīnāwak ōta ōci Missinippi Airways.

Robin ēkwa Raven otācimowiniwāw kī sīkiskāk April O’Halloran kita natawi kiskinwamākowisit ōtē kā ksikinwamācik ininiwiskwēwak kita isi pimīnācik. ēkotē kī otināw Missinippi Airways kita kiskinwamāt, kā nistamapit opimīnāw nīso askiy kī itakisow, ēkoni kī ati ātānāw kā nīkānakisot opimīnāw isi, ēkospihk ōma 2023 kā askīwāk.

āniman, māka ina mona ēkosi itēnītākon, kīspin kitōnēnītēn kita isi kaskītamāsoyan, kapēyī ki pimi atoskātēn kā isi pakosēnimoyan, mona awīyak ki natōtawāw mona kika kaskītān kā itisk, kika kaskītamāson. pakwatikon ōma kā pētaman ēkā kā tēpakēnimocik iskwēwak kita kaskītācik ōmisi isi, wēsā pisisik nāpēwak ōmisi ē tōtākik

otākosiwa ōko kā pimōtayācik, mitātaht nistosāp kīsikāw kapēyi pimi isi atoskēwak ēkā ē anwēpicik, mistayī ānimītāwak ōko opimīnāwak ēkwa otākosiwa kā paminācik, māka nawac wīna awa Robin, nīso awāsisa kā pimi ōpikiyāt. māka mistayī pimi wīciyik owākōmākana, onīkikomāwa anis wīsta opimīnāw, tāpitaw kī sītoskawēw kākī isi akāwātamāsonit, ēkwa aspin kā māci pimīnāt, okāwīmāwa wīcihik ē kanawēnimānit ocawāsimisa ōma kā atoskēt.

ēkosi nikī itāw nōtāwī, mona mīcētiwak ininiwiskēwak opimīnāwak, ēkwa mona mīna ininiwi opimīnāwak ītāwak, ēkoni nikī itik, ēkā ē miskawat awīyak kita pimi kiskinawāpamat, kīna piko kita tōtaman.

ēwako awa pēyak oskāyi iskwēwi opimīnāw Savannah Hayes. nistam akisow opimīnāw, ē wīci pimīnāmāt ōko kā nīkānakisonit opimīnāwa Tim Sweeny, ē nītā pimīnāt opimīnāw anōcīkē ēkī pē asēkīwēt ōta isi Missinippi Air, ēkwa Tegan McGraw, opimīnāwi maskīkīwiskwēw. mistayī kiskinwamāk ōko kā nīkānakisonit opimīnāwa, ēkwa mīna ōma mino wītatoskēmitowin wāwīs ōma mitātaht nistosāp kīsikikāw kinwēs kā pimi atoskēcik.

kā nīkānakisot opimīnāw Chris Sweeny wīciyēw ē pimi kiskinwamawāt ōko nistamakisonit opimīnāwa Savannah Hayes, ēkwa ānimōtam ōma ē mino sītoskātocik ōko iskwēwak ōma ōci isīcikēwin.

nikī pimi minopanīkon kita wīci pimīnāmakik ōko iskwēwi opimīnāwak ēkwa ēkosi nitēnītēn mistayī ē natawēnimīcik ēkotowa. nitānis mēkoc ēkosi isi kiskinwamawāw, ēkwa kita mēkoskawēw ōko nāpēwak piko ēkosi kā isi atoskēnit, māka ōko iskwēwak ōta mēkoc kā ayācik, pimi pāsītoskamok ōko kā kipiskākocik. Robin ēkwa Raven ēkwa April ēkwa Savannah, ēkonik ōko kā nīkāniskākik kita kiskinawāpamīcik. maskawātisīwin ayāwak.

ininiwa ē wīciyācik

ininiwa ē wīciyācik

mīcēt kēkon isi paminamwak, māka ē ati kīsi kīsikāk Missinippi Airways ōma otākosiwa kā pimōtayācik māka wēci kiskēnītākosicik. ēkota kā nayipaninik kwayask kā wīciyācik ōko nāntaw kā ispanīkonit, kwayask ōma isīcikēwin kā pimpanītācik ōte pītosāyik kīwētinohk ininiwi māmawiyāwina.

mīcēt ōko māmawiyāwina mona ayāwak ākosīkamikwa ōtē kīwētinohk.

ōma mistayī kā ākosicik ininiwak, ēkotē piko kita itōtēcik ōma ākosīkamik Thompson, māka nawac mīcēt Winnipeg itōtayāwak, ina ēkota nawac kwayask ē natawiyīcik, ēkwa ē osāmētīki ākosīkamikwa.

nawac Manitoba mistayī otākosiwak pimōtayāwak pimīnākanīk wāwīs pākān itē ōta Canada, ēkwa Missinippi Airways mistayī tipēnītamwak ēkwēniw. nāntaw ētokwē 1800 inikohk pēyak askiy pē ayamiyāwak kita pimōtayācik otākosiwa.

tātwā ē sipwēpanināniwāk anis kwayask piko kita itascikāniwāk, mino panīkowin, ēkwa mistayī kitimākinākēwin.

māmawi atoskēmitowin ēkota kā ōci mācimakāk ē pē ayamināniwāk ōtē ōci ōma Manitoba Transportation Coordination Centre.

kā ati isicisayākik ōko kita sipwēpaniki anis mīna piko kita kiskēnītākik tāntē ōko pimīnākana ē ispaniki, tāntē kā towmakāki, tāntē kita ati isicisayikātēki kita ati ispaniki.

ōma MTCC mēkoc ayamiyēwak Cody Lane, osipwēyamiw ōta Missinippi Airways. iskonīkiskwēsis ōtē Thompson ē itēnimācik ēkī nātopitonēsininit, ēkwa Winnipeg kita itōtayit.

kākinaw ōko kā pē ayamināniwāki ēkota isi kā sipwēcisayikātēki. kā nīkānakisot opimīnāw Robin Shlachetka ēkwa kā nistamapit opimīnāw Jordan Shunk ati kwayātastāwak ōma pimīnākan, ēkwa awa kā pamiyāt otākosiwa Adam Gear wī ati sipwēyāstimēwak oskātisa otākosiwa.

mona wētan ōma kā paminācik kā sipwētayīcik

nāspic piko kita kispakasakēyan, kita maskawātisiyan, kita sīpēnītaman piskītaskamēk ēkwa kinwēs kita atoskēyan, ēkwa ēkota kita ōcistaman ōko ēkā nāspic āpacītāwina ē kwayācīmakāki kita āpacītāniwāki maskīkīwikamikosihk. māka kita nisitōtaman, kita kitimākinawacik ōko ē isi ānimāk ōko ē isi nakiskākik ininwak ōtē kīwētinohk kā wīkicik.

opimīnāwi maskkīwininīkān, Adam Gear pimi nākaciyēw oskātisiwi otākosiwa ōtē Winnipeg ē itāstimimīt.

ōma atoskēwin ōci minwēnītākon ē kiskēnītaman ē mino tōtaman kēkon

opimīnāwi maskīkīwininīkān piko kita kwayācīcik ōma kā ati isi nakiskamāsocik ōma kā pimīnācik, ōma kāpē tēpotīcik, mona kiskēnītamok inikōk ē ākosinit ōko otākosiwa, āpō itē kita itōtēwcik, āpwē tokwē ē nītāwikinit awāsisa kita wīciyācik ēkā cī ēkoni ē ati pōni pimātisinit awīya.

ēkā mīna ē nisitōtawācik kā isi ayaminit.

opimīnāwi maskīkīwiskwēw Carol Stankus, māmāsīs āpacītāw masinahikanis ē nāynowēwastēnik, māka ina nākanāyēnītam ōko kēkona kā kiposkākot.

natōtam ēkwa kwayask isi kanawāpamēw tānisi owīyawinīk ē isiyānit. mitoni kwayask kakwē nisitōtam ēkwa wātakāmisiw ōko ōci isītowina kā pītosiyāmakāki.

opimīnāwi maskīkīwiskwēw Carol Stankus ānimōtam ōma ē isi ānimāk ēkwa minopanīkowin ōma ōci opimīnāwi maskīkīwiskwēw.

minopanīkowin mīna kitayān ōma ōci kā itatoskēyan.

tāntāto maskīkīwinākanak pimi sāpopancik ē wāwātēnik.

Carol ōci ēkwa owītatoskēmākana, ē ispanīkoyan kita atoskēyan ōtē kīwētinohk kita wītatoskēmacik iskonikanik kā ayācik ininiwak, ēwako ki tipāmākowisin ōma ōci atoskēwin.

mona nitōci kiskēnītēn tānisi ē tōtāk opimīnāwi maskīkīwiskwēw, nikī miskēn kēkon ē minwēnītamān, mitoni pākān kita mino wīcīwēyān isi.

pimācīwēwin

Northern Air Rescue is produced by RealWorld Films with the participation of the Canada Media Fund and in association with APTN.